Home - People
Main Researcher Haitao Ge,PhD,Associate Professor

Institution: School of Medical Imaging, Xuzhou Medical University, Xuzhou, Jiangsu 221004, China

Email: gehaitao@xzhmu.edu.cn

Phone: +86 0516 85807093

Fax:  +86 0516 85807093

Address: 209 Tongshan Road, Xuzhou 221004, China