Home - People
Main Researcher Meizhen Han,PhD,candidate

Institution: Center for MRI research, Peking University, Beijing, China.

Email: hanmeizhen@pku.edu.cn